Uitgelicht bericht

Samen op Weg Augustus 2021

Beste zussen en broers,

Beste vrienden van Samen op Weg,

“Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, geheel uw verstand en al uw krachten!”

Dit is het eerste gebod, en samen met de liefde voor uw naaste is het de samenvatting van de hele wet en de profeten, en ook van ons christelijk geloof en levensstijl.

Het is niet eenvoudig, vind ik, houden van een onzichtbare God en in die opdracht van liefde voel ik me heel klein.

Op 22 juli vierden we de Heilige Maria Magdalena. Het evangelie dat op die dag wordt gelezen (Joh. 20, 1, 11-18) vertelt dat Maria Magdalena heel vroeg in de morgen, terwijl het nog donker is, bij het graf komt. En dan, nadat Petrus en Johannes het open graf zijn binnengegaan, zien, geloven en dan naar huis terugkeren (verzen 2-10) staat zij bij het graf te schreien. Verder lezen we hoe zij eerst uitleg krijgt van twee engelen, dan de tuinman meent te zien, aan deze vraagt waar hij eventueel het lichaam heeft gelegd, tot hij haar aanspreekt met “Maria”. Dan herkent zij pas haar Heer, meer met het hart dan met de ogen dus!

Bij het lezen van deze tekst, die dag, werd ik nogmaals getroffen door de liefde van Maria Magdalena voor de Heer, voor God. Al heeft ze wel mee dat Hij zichtbaar is. En toen dacht ik dat het goed zou zijn van haar te leren om God lief te hebben, en zelfs haar te vragen om ons daarin te helpen, dat is toch een vrucht van de gemeenschap van de heiligen, hé.

Bij de tekst in kwestie hoort elke dag ook een korte commentaar van een priester, die ik hier, vertaald, citeer:

Eergisteren nodigde het evangelie ons uit de wil van God te “doen” om broeders en zusters van Jezus te zijn. Gisteren met de parabel van de zaaier, ging het erom het woord te “begrijpen” door het in ons te onthalen. Vandaag, met het feest van Maria Magdalena, worden we niet alleen uitgenodigd om te begrijpen en te doen, maar ook nog te beminnen. Deze drie aspecten van onze relatie tot God zijn niet exclusief: geloven en begrijpen helpen ons vooruit te gaan op de weg van een diepere liefde. Onze relatie tot Jezus kan niet alleen van de orde zijn van het doen en het denken, ze komt tot stand in de liefde. Laten we ons met Maria Magdalena meetrekken in die liefde tot Jezus: onthalen we die liefde, en toon Hem wat we voor Hem voelen!

Wat mij hierin trof was de leidraad om via geloof en begrijpen tot de liefde te komen, en ook dat de drie aspecten elkaar aanvullen, maar de liefde is het hoogste, schrijft de apostel Paulus. Het doet mij onmiddellijk denken aan het schavotje van de Olympische Spelen, zilver en brons, geloof en begrijpen, op gelijke hoogte, en in midden, iets hoger, het goud, de liefde.

Wel hebben niet wij God liefgehad, Hij heeft ons eerst van allen liefgehad, door de Schepping van de mens, en dan door Zijn enige Zoon te geven. Merkwaardig genoeg begint de weg met de liefde, de liefde van God.

De eerste stap voor ons is dit te geloven. De problematiek om al dan niet te geloven is niet het onderwerp van deze tekst. Wel is het zo dat ons geloof steeds evolueert en best gevoed kan worden. Als we in God geloven dan willen we zijn wil doen, en om deze wil te kennen moeten we Zijn woord beluisteren en begrijpen (wie oren heeft, hij luistere). De apostelen geloofden in Jezus, niet alleen in zijn bestaan, maar ook dat Hij de Zoon van God is, zoals Petrus uitroept aan het meer. Zijn woorden verstaan, dat heeft wat meer tijd gevraagd, en ook de hulp van de H. Geest. U ziet maar, geloof is al een gave van God, en het begrijpen nu ook al…

Onze deelname is onze openheid naar God toe, en de tijd die we willen geven aan de H. Geest om ons te leiden, te coachen. Het begrijpen wordt gevoed door te lezen, door te luisteren naar anderen, door deelname aan de sacramenten. Daarin doen we ook al Gods wil. U merkt dat het doen steeds aanwezig is: daden van geloof stellen, werken om te begrijpen, en ook handelen uit en met liefde.

Hier moeten we nog eens kijken naar Maria Magdalena. Zij houdt van Jezus, dat was al duidelijk tijdens zijn leven, nadat Hij haar haar zonden had vergeven, aan tafel bij een farizeeër. De apostelen constateren dat het graf leeg is, de leerling die Hij liefhad gelooft, en voor de rest gaan ze naar huis.

Voor Maria is het niet genoeg. Hij is dood, zijn lichaam is weg, ze blijft en ze schreit. Deze tranen laten God niet onberoerd en Hij komt nader. Zoals bijna altijd in Zijn leven, vraagt Jezus eerst naar de wens van de persoon; hier is dat: “Waarom schrei je, wie zoek je.” Ook al weet hij het antwoord, je wordt in je zijn gerespecteerd. Op haar vraag, zegt Jezus gewoon: “Maria”. Als je je in haar plaats stelt, dan ervaar je hoe je voornaam, door Jezus uitgesproken, zo diep naar je hart gaat. Er is niemand op de wereld die je naam zo kan uitspreken, ik kan dat getuigen.

Als we in de penarie zitten, en we kunnen ons in gebed terugtrekken, dan raad ik aan samen met Maria Magdalena, ons probleem, ons zoeken aan Jezus voor te leggen. Hij geeft geen magische oplossing, hoor, maar je weet, je ervaart dat Hij met jou is: “Ik ben met u, tot het einde der tijden”.

Je ervaart dan een gevoel van liefde en dankbaarheid. Die gevoelens kunnen verdiept worden, door een beslissing. In een duurzame relatie, gaat verliefdheid over in liefde, door de beslissing aan de relatie te werken. “Liefde is een werkwoord”, weet je nog? En liefde uit zich in daden: tijd geven, attenties hebben…

Maria ging aan de leerlingen berichten dat ze de Heer had gezien, en wat Hij haar had gezegd. Liefde is weer haar drijfveer. Getuigen van Gods wonderdaden zijn daden van liefde. Naast de liefde voor God, is er nog dat tweede gebod: “Bemin je naaste als jezelf”. Dat is wel heel concreet, de naaste is zichtbaar, maar ik zeg niet dat het gemakkelijk is.

Het is tasten en zoeken, vallen en opstaan, maar ik wens jullie veel vreugde op deze weg van geloof, begrijpen en liefhebben,

Alain

Samen op Weg mei 2021

Beste zussen en broers,

Beste vrienden van Samen op Weg,

Ten gevolge van de huidige crisis, en door de genomen maatregelen, zijn er veel zaken weggevallen, waaronder ook goede gewoontes en, niet in het minst, heel veel vrijwilligerswerk. Veel mensen komen in moeilijke situaties terecht, maar de buitenwereld weet het niet, en zelfs naaste personen weten niet altijd hoe of welke hulp te bieden. Je probeert dan een schuchtere: “Als ik iets kan doen, zegt het, hé of vraag het, ok?” Maar het komt heel zelden.

Daarom wil ik de slogan, gedachte lanceren: “Durf vragen!” (Ik neem dat over van een bestaande slogan “Durf denken” aan de UGent).

Toen ik hierover nadacht kwam al snel een aansporing boven van pater Ben, en dat is nu wel al enige tijd geleden. Pater Ben stelde eens vast dat heel wat zussen en broers van de gemeenschap de kapel binnenkwamen of verlieten, zonder een hand te dopen in het wijwater. (Toen mocht dat nog, hé). En om het ons goed te laten onthouden, vroeg hij ons waarom wij telkens een wijde bocht namen, rond de barmhartige Samaritaan. Het was dus de omgekeerde wereld. Het is niet de priester of de Schriftgeleerde die een wijde bocht nam om het slachtoffer, maar wij, als slachtoffer van de zonde, die dus de barmhartige Samaritaan links lieten (liggen). Het geheugentrucje werkte wel heel goed, vermits ik het vandaag nog altijd weet.

Ik heb nog een ander voorbeeld uit de oude doos. Een zus van de gemeenschap keerde na een zending terug, maar het was na 11u ’s avonds, en ze kon dus zo maar het begijnhof, waar ze woonde niet binnen. Maar het was wel één van die wijze maagden, want ze had de sleutel van het poortje bij zich. Omdat ze ook waardevol materiaal meehad, dat ook zwaar was, besloot ze tevens eerst de poort open te maken, en om het helemaal handig te maken, stak ze de sleutel ook al aan de binnenkant. Ik hoef u niet te vertellen dat, terwijl ze het materiaal uit de auto haalde (de grote poort was immers niet open), een windstoot zorgde voor de noodlottige uitsluiting. Er waren toen nog geen mobiele telefoons, dus hulp vragen binnen het begijnhof was niet aan de orde. Maar deze zus zat toen wel in onze leefgroep  (we komen dan een heel jaar tweewekelijks samen, en delen veel met elkaar, en helpen elkaar in de nood), maar ze durfde niet aan te bellen vanwege het nachtelijke uur. En dus kregen we een dag later het verhaal hoe ze die nacht, met haar materiaal, in de auto is blijven waken of slapen, tot de poort in de vroege morgen openging. Ik weet nog dat Martine en ik, die toen niet eens zo vroeg gingen slapen, verdrietig waren dat we haar niet hadden mogen onthalen.

Ik moest toen, en nog altijd, denken aan deze woorden van Jezus, in Lucas 11, 5-12:

‘Stel, iemand van u heeft een vriend. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: Vriend, leen mij drie broden,  want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.  Zou die ander van binnenuit dan antwoorden: Val me niet lastig, de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed; ik kan niet opstaan om het je te geven?  Ik zeg u: als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft, om zijn onbescheiden aandringen.  Tot u zeg Ik hetzelfde: Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan.  Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt; en voor wie klopt, wordt opengedaan.  Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven?  Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven?  Als gij dus, ofschoon ge slecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.’ 

Heb je gemerkt hoe Jezus zelf zegt: “Vraagt…” en eindigt met “… vragen”.

Durf vragen, het komt dus niet van mij!

En wat is dan het resultaat? Wel, naast het feit dat je zelf geholpen wordt (zeker als je het aan God vraagt, hopelijk als je het aan vrienden vraagt…) maak je ook de andere gelukkig. Je geeft hem of haar de kans om iets voor jou te doen, je maakt van hem een barmhartige Samaritaan. Het is een win-win situatie, met daar nog bij dat je aan het gebod van Jezus gehoorzaamt: “Heb elkander lief!” En dat gebeurt hier dan heel concreet. Ik durf bijna te schrijven dat we de plicht hebben om hulp te vragen, als geschenk voor de andere!

Het sacrament van de verzoening, daar vragen we aan Jezus om onze zonden te vergeven. Wel, dat maakt Hem heel gelukkig, want net daarvoor is Hij de kruisdood gestorven. Je kan er dus voor zorgen, dat het, wat jou betreft, niet voor niets is geweest.

En dan is er nog iets. Je kan ook iets vragen voor een andere. Soms weten we heel goed hoe een vriend te helpen, maar we hebben de middelen niet, maar we kennen wel iemand die het perfect kan doen, bij voorbeeld omdat hij in de buurt woont van onze vriend. Hier ontstaat een liefde netwerk van meerdere personen.

Ook aan God kunnen we iets vragen voor andere mensen. Dat is wat we het intercessiegebed noemen. We komen tussen (Intercessie) bij God voor een andere persoon. De geciteerde tekst van Lucas gaat over de kracht van het gebed. Het gebed, de vraag aan God voor iemand anders heeft ook een bijzondere kracht. Dus ook daar: “Durf vragen”. Je kan dat op elk moment doen, thuis, tijdens je persoonlijk gebed, of onderweg, als je verneemt dat iemand beproefd wordt. Een uitgelezen moment is tijdens de eucharistieviering; de voorbeden! Als de priester de kans geeft om spontaan voorbeden uit de spreken: doen! (Voorbidden = bidden voor).

Hoe ben je zelf als een van je kinderen iets komt vragen voor broer of zus, je bent zo blij met die onderlinge broederliefde. Zo is het intercessiegebed God bijzonder aangenaam, ik heb het van heel bevoegde personen gehoord!

Zo, zussen en broers, ik althans, durf jullie te vragen: “Vraagt, en er zal u gegeven worden!”

Alain

Samen op weg februari 2021

Samen op Weg februari 2021

Zussen en broers,

Beste vrienden van Samen op Weg,

I have a dream!

Jullie weten nog wel wie dat ooit eens zei voor een grote menigte.

Wel, ook ik heb een droom.

In deze tijd van pandemie, worden de vaccins naar voor geschoven als de verlossers, de redders, de bevrijders: onze vrijheid, weet je wel. Ook hier zijn er believers en non-believers. Mensen die snakken naar vaccinatie, anderen die twijfelen, nog anderen die het helemaal niet willen. In deze discussie waag ik mij hier niet. Maar de hele wereld maakt de pandemie mee, en lijdt eronder. Ooit komt er een geneesmiddel, dat voldoende efficiënt de zieken kan verlichten of genezen, ooit komt er misschien een vaccin die voldoende garanties biedt.

En nu mijn droom: dit middel wordt rechtvaardig verdeeld over de hele wereld, arm en rijk, oost en west, zuid en noord, …

Utopisch? Ik laat u zelf oordelen. Stel dat België op een dag voldoende is gevaccineerd, 70%, weet u nog? Gaan we dan alle Hollanders, Duitsers, Luxemburgers, Fransen buiten houden? Of stel dat Europa dat peil bereikt heeft, met nog miljoenen overtallige dosissen in de koelkasten vanwege de over bestelling. Gaan we dan alle andere nationaliteiten buiten houden? Het zal niet lukken, we zullen overstroomd worden, door zovelen die zoeken naar een beter leven, economisch, medisch, enz. …

Zelfs uit eigen belang, zou die droom moeten uitkomen, denk ik. Als christen wil ik daar niet op wachten, en kan ik op zijn minst bidden, dat de oorspronkelijke wens van de UN om rechtvaardig te verdelen, toch aangepakt wordt.

In onze rationele maatschappij is dromen niet zo gewaardeerd. Van een dromer wordt niet veel verwacht. Dromen zijn bedrog, is nog zo’n gezegde.  Nochtans, in het verre verleden, in Kanaän, leefde er een dromer, Jozef genaamd. Hij werd gehaat en verkocht door zijn eigen broeders, en belandde dan ook nog in de cel in Egypte. Maar door zijn gave om dromen ook uit te leggen, heeft hij het Midden-Oosten toen van een zeven jaar durende hongersnood gered! (de pandemie is nog maar goed een jaar bezig…) Zijn oorspronkelijke droom, dat zijn broeders voor hem zouden buigen, is dan ook uitgekomen. U kan dit alles nalezen in Genesis 37-50. Spannende lectuur.

De H. Jozef zelf heeft minstens twee zeer belangrijke beslissingen in zijn leven genomen, na een droom. En juist nu heeft onze paus Franciscus het jaar van de heilige Jozef uitgeroepen! En dat niet alleen om te dromen.

Ik hoop dus dat jullie allemaal mijn droom willen delen, en er iets aan doen, vanuit jullie talenten en creativiteit.

Eigenlijk is het helemaal mijn droom niet. De sociale leer van de Kerk spreekt over niets anders dan over rechtvaardigheid in de middelen van onze aarde.

En zo kom ik als vanzelf op de encycliek “Fratelli Tutti” van paus Franciscus. Allen broeders en zusters. Was dat ook niet die oorspronkelijke “dream”?

Voor mij is deze encycliek een lichtbaken in de duisternis van de pandemie en de manier waarop de wereld het nu aanpakt.

In paragraaf 7 schrijft de paus: “ Toen ik deze brief aan het schrijven was brak onverwacht de coronapandemie uit die onze valse zekerheden aan het licht bracht. Naast de verschillende manieren waarop landen op de crisis hebben gereageerd, was het al meteen overduidelijk dat ze niet in staat bleken om samen te werken.”

De paus eindigt de volgende paragraaf met: “Laten wij dus dromen als één enkele menselijke familie, als medereizigers uit hetzelfde vlees en bloed, als kinderen van dezelfde aarde die ons gemeenschappelijke huis is, ieder van ons met de rijkdom van zijn of haar geloof en overtuiging, ieder van ons met zijn of haar eigen stem, allemaal broeders en zusters!”.

Wij zijn er natuurlijk nog niet, maar zijn wij christenen geen mensen van hoop, kinderen van het licht, kinderen van God? Hier citeer ik ook graag de paus: “Hoop is niet een soort naïef optimisme… Het is een deur naar de toekomst.” (TED-talk 2017)

Wij worden uitgezonden om de blijde boodschap te brengen, licht te plaatsen op de standaard, het zout der aarde te zijn! En we zijn niet alleen. De Verlosser, de Redder, de Bevrijder, dat is niet het vaccin, dat is Jezus, onze Heer, in wiens Naam alles mogelijk is. Merk op, Hij is onze grote Broer!

“Wees niet bang!” Dat zijn de eerste woorden van paus Johannes Paulus II bij zijn eerste optreden. Naar het schijnt zijn het ook Gods woorden, 500 maal ongeveer in de Bijbel (ik heb het niet nageteld, iemand die niet weet wat doen, mag zich aangesproken voelen! ;-))

Als aanzet, wil ik jullie allen vragen, op het hart drukken, lees de encycliek, het is profetisch. Tijdens een panelgesprek op 6 februari met bisschop Lode (van Gent) onder andere, gebruikte onze bisschop ook het beeld dat alle broeders ook tochtgenoten zijn, samen op weg dus J.

Ik wil eindigen met het gebed op het einde van het boek:

Gebed tot de Schepper

Heer en Vader van heel de mensheid,

U die alle mensen met gelijke waardigheid geschapen heeft,

stort in onze harten een geest van broederlijkheid.

Beziel ons met een droom van ontmoeting, dialoog, gerechtigheid en vrede.

Help ons om een betere samenleving op te bouwen

en een menswaardiger wereld te creëren,

zonder honger, armoede, geweld en oorlog.

Open onze harten,

voor alle volkeren en landen op aarde,

zodat we het goede en het mooie kunnen zien

dat U in elk van ons gezaaid heeft,

zodat echte verbondenheid kan groeien,

en gemeenschappelijke projecten en gedeelde dromen

ons dichter bij elkaar kunnen brengen. Amen!

Alain

Samen op Weg november 2020

Zussen en broers,

Beste vrienden van Samen op Weg

We zitten weer in een soort Lock down, en het virus probeert heel ons leven te beheersen. Het verveelt ons, het belemmert ons, en als we niet goed in ons vel zitten, kan het ons ook ontmoedigen.

De maatregelen ontzien de economie, maar treffen vooral de sociale contacten, die herleid zijn tot een strikt minimum. Wij worden als het ware opgesloten in een kleine bubbel, waarin we maar één persoon tegelijk mogen toelaten.

Het internet lost niet alles op, maar gelukkig zijn er creatieve oplossingen om toch, al is het maar via het scherm, samenkomsten mee te maken, opleidingen te volgen, met de familie dichtbij of veraf te communiceren, en ook het blijde nieuws te beluisteren.

Zo beluister ik nu dagelijks een priester, die in de bijbel soortgelijke situaties uitkiest en uitlegt, en zo tot enkele goede tips komt, om deze tijd als christen niet te ondergaan, maar te leven.

U kent allemaal het verhaal van de leerlingen van Emmaüs. Het is de avond zelf van de verrijzenis van de Heer. De twee mannen, Kleopas, en een andere leerling, behoorden niet tot de apostelen, maar wel tot een bredere kring van de leerlingen van Jezus, die de laatste dagen in Jeruzalem hebben meegemaakt, en er vast van overtuigd waren dat Hij Israël zou bevrijden van de Romeinse bezetter. Intussen werd Jezus gevangen gezet, berecht, gemarteld en is aan het kruis een verschrikkelijke marteldood gestorven.

Dat was niet wat ze verwacht hadden. Ze zijn ontmoedigd, alle hoop is verloren. Wel hebben enkele vrouwen verteld dat ze in de vroege morgen het graf leeg hebben bevonden, en dat ze engelen gezien hebben, die verklaarden dat Jezus leefde. Wij kennen het vervolg natuurlijk, en de verdere verschijningen van Jezus, maar voor die twee mannen was het niet zo evident.

Ze weten niet wat ze er moeten van denken en ze beslissen Jeruzalem te verlaten, en terug te keren naar hun gewone leven, zij het een wat triestig leven, na alles wat ze gedroomd hadden. En onderweg kunnen ze het niet laten onder elkaar te spreken over de gebeurtenissen. Het is zoals nu, alle gesprekken, het nieuws enz. … gaan over het virus, de Lock down, …

En dan verschijnt er plots nog iemand, een vreemdeling, die hen ondervraagt.  Ze kunnen het niet laten ironisch te vragen of hij de enige vreemdeling is in Jeruzalem, dat hij niet weet wat er die dagen gebeurd is, en ze brengen hem op de hoogte. Vervolgens krijgen ze een lange catechese tot ze hun doel bereiken. Jezus haalt de passages uit het Oude Testament die op Hem betrekking hebben en die voorspellen dat Hij moest sterven, en zelfs op die vreselijke manier. En ze luisteren en laten zich langzaamaan overtuigen. Zij voelen hun hart verwarmen. Bij het breken van het brood herkennen ze Jezus. Ze worden als het ware getransformeerd, en ervaren de vreugde van de verrijzenis.

Op verschillende manieren verandert hun leven. Hun ontmoediging slaat om in vreugde, hun twijfels gaan over in getuigenis, van doden worden ze weer levend, zo besmettelijk is de verrijzenis.

Jezus gaat wel heel delicaat en pedagogisch te werk.

Eerst stelt Hij hen enkele vragen, waarop Hij het antwoord kent, maar Hij laat hen toe zich uit te drukken, hun droefheid, hun twijfels uit te spreken. Zij hebben als het ware zichzelf opgesloten in hun bubbel. De boodschap van de vrouwen was niet bij machte deze bubbel te doorprikken, en Jezus probeert het ook niet van buiten. Jezus gaat echt samen met hen op weg, dringt zich niet op, verwijst niet naar zichzelf: “Ik had het toch al gezegd…” Hij komt bij manier van spreken in hun bubbel en laat ze zelf aan de hand van de teksten ontdekken wat er werkelijk gaande is.

Beste vrienden van samen op weg,

De tweede leerling van Emmaüs wordt niet bij naam genoemd, en dat is omdat Lucas in het laatste hoofdstuk van zijn evangelie, dit traject voorstelt voor al zijn lezers, voor elke leerling van Jezus.

Zo kreeg ik in de podcast het voorstel om tijdens een wandeling, die dus toegelaten is, of anders in een stille ruimte virtueel op stap te gaan, met deze tekst en met Jezus zelf. Dit is volledig volgens de regels, hé. Ik geef het jullie dus ook mee, dit voorstel.

Je vertelt aan Jezus je leven vandaag, je zorgen, je problemen, wat je op je hart hebt.

Je luistert naar Hem. Je gaat in dialoog met Hem.

Na een tijdje zal je hart ook gaan branden.

Naast de dialoog met Jezus, is er nog iets. Als christenen zijn we geroepen om de Heer na te volgen. In dit verhaal krijgen we enkele voorbeelden van de handelswijze van Jezus.

Er is eerst zijn luisterbereidheid. Ofschoon Hij alles weet, stelt Hij toch vragen en luistert geduldig, vol respect naar zijn gesprekspartners. Hij onderbreekt ze niet, maar antwoordt op het einde. Is dat al geen eerste tip voor ons, in het koppel. Kunnen luisteren naar de andere, zonder oordeel, zonder te denken dat ik het al weet, met volle aandacht, niet met één oor naar de andere, en het ander oor naar het nieuws op de achtergrond!

In deze speciale tijd, hebben we zeker kennissen of vrienden in de put of in eenzaamheid. Kunnen we tijd nemen en geven door hen op te bellen en te beluisteren, of door hen een brief te schrijven. (zie ook vorige samen op weg 😉 )

We kunnen ook leren van de pedagogie van de Heer. Hij reikt geen kant en klare oplossingen aan, maar geeft hen de nodige tips om zelf in de teksten die ze kennen te ontdekken wat er echt aan het gebeuren is. Hoe vaak wordt er geen goed bedoelde raad gegeven, terwijl de andere er nog niet klaar voor is, of dat wijzelf het niet echt hebben begrepen en naast de kwestie blijven. Laten we vooral geduld hebben, en luisteren, vaak zal de andere daar al heel wat mee geholpen zijn!

Als Jezus het brood breekt, dan geeft Hij zichzelf. In de dialoog met Hem, kunnen we misschien van Hem horen wat wij van onszelf met anderen kunnen delen. Tijd zal zeker al één van die geschenken zijn. Tijd is kostbaar, en gegeven tijd is goud!

Beste vrienden van samen op weg, heel de gemeenschap van Maria-Kefas bidt voor jullie, en we vertrouwen u toe aan de zorg en het gebed van onze moeder Maria. Zoals in Cana kan ze ons dichter bij de Heer brengen, en de dialoog tot stand brengen.

En om pater Roger zaliger te citeren:

“Tot altijd!”

Alain

Samen op Weg augustus 2020

Beste vrienden van Samen op Weg

Voor en na.

Heel mijn leven lang al, wordt geschiedenis bepaald in jaren voor C. of jaren na C. En de C. staat niet voor Caesar Julius, die de romeinse kalender vastlegde. Toch is hij belangrijk  voor ons, hij schreef immers: “De Belgen zijn de dapperste onder de Galliërs.”

Neen, de C. staat voor Christus, de Mensenzoon, en de jaren verwijzen naar zijn geboorte, weliswaar met een zekere foutenmarge, maar dat is dan weer mensenwerk.

Wij zijn nu 2020 jaren verder, en kijk, de laatste maanden wordt veel gesproken in termen van voor of na Corona! Nochtans kunnen we deze C van corona of covid wel missen als kiespijn. Wel leven we nu in een tijd van onzekerheid, waarin we weer eens beseffen dat we niet alles onder controle hebben. Ook  uit deze crisis zijn er lessen te trekken.

Op zondag 26 juli trof mij het onderricht van C. (Jezus) over het rijk Gods. Na de vergelijking met de schat in het veld, en de kostbare parel en de vissen in het net, waar telkens een radicale keuze gemaakt wordt, eindigt Jezus met de woorden, (Mat. 13, 52) “Daarom is iedere Schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt.” “Schat” is in heel het onderricht het sleutelwoord, en elk van ons zal dus eens moeten nadenken waar en wat zijn schat is!

Als voorbeeld voor parels gaf de priester in zijn preek: geduld, vriendelijkheid, attenties hebben, een glimlach, … dan vooral in relaties tot onze naasten. Uit die schat halen we dan oud en nieuw! Oud en nieuw, dat verwijst naar voor en na!

Nu zitten we nog in die c-crisis, maar het is goed om na te denken over wat goed is voor en na!

Ik geef een voorbeeld. Heel lang geleden, toen de dieren nog spraken, leerden de mensen schrijven. En als een geliefde veraf was, werden er brieven geschreven. Mooie, lange brieven, met je persoonlijk geschrift, waar je gemoedstoestand ook te lezen was, eventueel tussen de lijnen, met mooie tekeningetjes. Toen ik zo naar Martine brieven schreef als ze ver weg op vakantie was met haar ouders en haar jongste zus, wou die zus altijd bij haar zitten als Martine mijn brieven las, en ze vroeg ook, wat ik zoal schreef. Toen ik dat hoorde, voegde ik allerlei tekeningetjes bij de volgende brieven, en zo mocht het zusje naar de tekeningetjes kijken, en kon Martine rustig lezen…

Nu, in onze moderne tijd, met smartphones, sms, twitter, Instagram (je leest hierin short, vluchtig, instant), lees je nog zoiets als khvnU. Erger nog: het einde van een relatie kan blijkbaar ook met een paar lettertjes. En kijk, in de lockdown (kotslot?) vonden we opeens in de brievenbus, brieven van onze kleinkinderen! Schitterend, met tekeningetjes, in alle kleuren, enz. … Wel, voor mij is een brief schrijven, een brief ontvangen, zo’n parel van liefde die je voor en na, uit je schat mag halen. En, merkwaardig, je schat wordt er alleen maar groter van!

We mochten onlangs ook ervaren hoe iemand in het ziekenhuis een brief van een vriendin koesterde en heel dikwijls herlas. Dank aan de veraf wonende afzender!

Een andere parel, waar al wat stof op zit, is de gehoorzaamheid. (Hopelijk lees je nog verder). Ik denk dan in deze c-crisis, gehoorzaamheid aan de overheid, de regeltjes, hé. Wij, dappere Belgen, maken er eerder een sport van, om deze regeltjes stiekem te omzeilen. Ik schrijf dit uit Zwitserland, op bezoek bij mijn dochter, die een band heeft met de H. Jozef. En laat nu de H. Jozef de patroon zijn van Zwitserland, en van … België! Dus laat ik mij door hem inspireren. De keizer beslist opeens dat iedereen zich op de lijst van zijn geboortestad moet inschrijven. Jozef, die in Nazareth woont met zijn hoogzwangere vrouw Maria, moet daarvoor naar Bethlehem, in het bergland, niet echt naast de deur. Wij Belgen, ik toch, bedenken binnen de vijf seconden, tien overtuigende excuses, met de nodige attesten en doktersbriefjes, om niet te moeten gaan. Jozef, niets daarvan, hij leent of huurt een ezel voor Maria, en zij gaan samen op weg! (ik kan niet laten het zo te formuleren 😉 ) In die gehoorzaamheid is onze Redder geboren, precies daar waar het in de Schriften staat, en ook niet in een paleis.

Merk ook op, onze tijdrekening, voor en na, is onder andere gebaseerd op het moment dat keizer Tiberius dit bevelschrift uitvaardigde.

Paus Franciscus gaf ook mooie denkpisten in verband met deze evangelietekst.

“Het Rijk der hemelen is het tegenovergestelde van de overbodige dingen die de wereld biedt, het tegenovergestelde van een banaal leven: het is een schat die het leven elke dag vernieuwt en het opent naar wijdere horizonten. En inderdaad, zij die deze schat vinden, hebben een creatief en zoekend hart, dat niet herhaalt of kopieert maar uitvindt door nieuwe wegen te maken en te volgen, die ons leiden tot de liefde voor God en voor de anderen, en zelfs tot de liefde voor onszelf.

Degene die deze weg van het Rijk bewandelen, onderscheiden zich door de creativiteit, door altijd door en verder te zoeken. En deze creativiteit gaat voor het leven, en geeft leven, en geeft, geeft en geeft… Zij zoekt altijd naar talrijke nieuwe wegen om het leven te geven.”

Een goede gids is natuurlijk Gods Woord. Daarover zegt Franciscus:

 “Vaak ben je afgeleid door te veel verleidingen, en is het moeilijk te midden van alle woorden dat van God te horen, het enige dat ons vrijmaakt.” Een waar woord, en reden te meer om zijn advies op te volgen en snel op zoek te gaan naar een zakevangelie om altijd bij de hand te hebben: een oud normaal dat altijd nieuw blijft. Bingo!

Dus, zussen en broers, verlaat de comfortzone (misschien heeft deze c-crisis je er al uit gebonjourd) , wees creatief en ga altijd maar op zoek naar nieuwe wegen. Dat is leven! Jullie zijn schatten, parels van mensen, ik heb er alle vertrouwen in, dat jullie oud en nieuw, voor en na, mooier en mooier zullen invullen, en zo samen op weg gaan naar Gods huis!

Alain

Samen op Weg mei 2020

Beste zussen en broers,

Beste vrienden van Samen op Weg,

 

Sedert vorig nummer is er heel wat gebeurd, of eigenlijk, niet meer gebeurd. Zelfs samen op weg mag niet zomaar, je moet afstand houden, en je gaat niet met gelijk wie op weg.

Tijdens de vasten was het relatief gemakkelijk: een aantal dingen niet mogen doen, je bezinnen, je onthouden, zoals de bewoners van Nineve in zak en as zitten. Maar Pasen, dat werd wat onwezenlijk: Alleluja, maar alleen, of met zijn tweetjes, of met het hele gezin, maar niet meer met de hele gemeenschap vreugdevol samen.

Er is licht aan het eind van de tunnel, wordt gezegd, maar deze tunnel blijkt wel heel wat langer dan eerst gedacht. En kijk, de woensdag na Pasen, lazen we het verhaal van de leerlingen van Emmaüs, en ik vond die situatie zo herkenbaar.

Wij zijn nu die leerlingen onderweg. We zijn alleen (of met twee…), we zien onze dierbaren niet (tenzij virtueel, maar dat is toch anders), misschien zijn er zieken of zelfs overledenen in onze dichte kring, het is een donkere tijd. Wel weten we dat Pasen gevierd is, dat de Heer is verrezen, maar het voelt zo niet? De leerlingen van Emmaüs hadden ook wel iets gehoord van de vrouwen, maar ja…

Toch is er goed nieuws. Het licht is niet aan het eind van de tunnel. Het licht van de wereld komt zelfs met ons meestappen, in de tunnel, maar we hebben tijd nodig om het te zien. “Zijt ge dan de enige  vreemdeling, dat ge niet weet wat er hier aan het gebeuren is?” “Wat dan?” “Hum, wel het virus, het staat in alle bladen, het komt uitgebreid in elke nieuwsuitzending…”

Wat Jezus nu zal antwoorden, dat zal voor elke leerling, volgeling, gelovige, christen, anders zijn, omdat Hij elk van ons heel goed kent. Ik kan het dus niet zeggen. Maar ik weet wel, dat Hij meegaat met ons, zoals met de leerlingen van Emmaüs, met onze twijfels, ons lijden, onze vragen. Hij kan ons troosten, ons heel geduldig onderrichten, en bij ons blijven als we het Hem vragen.

Jezus is het Woord van God, Hij is midden onder ons. Het Woord van God is te vinden in de bijbel, het is geen dode letter, het is God zelf die tot elk van ons spreekt in dit levend boek.

Het is nu zeker een uitgelezen (sorry, niet bedoeld als woordspeling!) tijd om na een kort gebed, een passage uit de Bijbel te lezen, en jezelf te plaatsen in de persoon die met Jezus in contact komt. Zeker in de lezingen na Pasen, is het Hij het die geduldig uitlegt hoe we tijdens het leven hier onze blik kunnen richten op het eeuwige leven, zonder het dagelijkse te ontvluchten. Zo gaf Hij het volk eerst brood en vis te eten, vooraleer Hij zei zelf het Brood uit te hemel te zijn.

“Wat moeten we doen?” vroegen de mensen. De wil van God doen, dat begint met te geloven dat Jezus Gods Zoon is.

Als we tijd nemen om te bidden, te spreken met Hem en te luisteren, dan weet ik dat Hij ons zal inspireren.

Blijven we even bij het beeld van het brood. Toen Jezus het volk zag, moe en hongerig, betrok hij zijn leerlingen om een oplossing te vinden, en dan het brood uit te delen. Philippus heeft niet gedacht: “Ik zal maar zwijgen over die jongen met zijn vijf broden en twee vissen, het heeft toch geen zin.” Neen, hij spreekt erover, zegt het aan de Heer, en Jezus doet hiermee het wonder, opnieuw met zijn leerlingen die het, in geloof, gaan uitdelen. Ook zo wil Jezus ons nu gebruiken om Zijn werk voort te zetten. Na het breken van het brood werd Hij door de leerlingen van Emmaüs herkend, en verdween Hij uit hun zicht. Vanaf dan gaan ze vol vreugde terug naar Jeruzalem, en ze geloven, en de anderen intussen ook. De Thomassen zoals ik hebben soms een duwtje meer nodig. Maar met het geloof zo groot als een mosterdzaadje kunnen we bergen verzetten.

Jezus is het Licht van de wereld, en wij zijn het zout der aarde, en kleine lichtjes, en we kunnen met Hem verbonden (de Wijnstok), het verschil maken.

Ik ben zo dankbaar te mogen zien hoe creatief de gewone mensen kunnen zijn in deze tijd. Ik denk aan het handgeklap om 20u, aan de balkonzangers, aan andere tekenen van dank voor degene die zich kunnen en mogen inzetten, niet zonder risico.

Bedrijven vinden procedures om duizenden mondmaskers in een container te ontsmetten, jongeren helpen mee met de voedselbank om pakketten aan huis te bezorgen, vrijwilligers van het Rode Kruis gaan helpen om zorgbehoevende personen bij te staan, …

Om nog eens bij het beeld van het brood te blijven, de vraag voor ons is: “Wat zijn mijn vijf broden, en mijn twee vissen?”

Ik ben er nog niet uit, maar ik vraag het de Heer elke dag. Hij gaat mee op deze weg, luister naar Hem!

Wij zijn deze maand mei op weg naar Pinksteren, en je mag dit letterlijk nemen, want Pinksteren valt op 31 mei! We kunnen ons deze maand voorbereiden op een nieuwe doorbraak van de H. Geest, over ons en over de wereld.

In onze moderne tijd willen we alles plannen, op voorhand weten, en waar we onzeker over zijn, dat proberen we te verzekeren. Ze verkopen ons levensverzekeringen, maar ook begrafenisverzekeringen, en annulatieverzekeringen… Ik las onlangs iets over de wet van Heisenberg, en het komt erop neer dat er maar één ding zeker is, dat is dat alles onzeker is!

Over de H. Geest zegt Jezus: “De H. Geest gaat waarheen Hij wil, maar niemand weet vanwaar Hij komt, en waarheen Hij gaat.” De zekerheid is dat de H. Geest ons wil brengen waar ons geluk ligt, naar het eeuwig leven, de onzekerheid is waar en hoe.

Voor de huidige crisis leefden we gemakkelijk in een bepaalde comfortzone, nu echter is veel onzeker, op persoonlijk vlak en voor de hele wereld. We zijn uit onze comfortzone getuimeld en misschien is het een gelegenheid om ons meer te laten leiden door de H. Geest. Hoe gebeurt dit? Wel, weeral, door de trouw aan je dagelijkse gebedstijd, dan kan Hij zaadjes van leven in je hart leggen, dan hoor je soms zijn stem in de stilte van het gebed. En je mag ook hulp vragen aan Maria, ze kent Hem heel goed, ze is Zijn bruid! Het is de meimaand, Mariamaand bij uitstek, dat komt zeker  goed!

Onder Zijn leiding zal er iets veranderen in ons leven, ten goede, dat durf ik beloven. En de H. Geest schenkt rust, troost, vrede, vreugde.

We leggen deze weg samen af, onder de hoede van Maria, als zussen en broers van elkaar, kinderen van de Vader, vrienden van Jezus, tempels van de H. Geest.

Alain

 

Loven en danken in tijden van Corona

BOODSCHAP VAN CHARIS

TER VOORBEREIDING VAN PINKSTEREN 2020

 

  1. Raniero Cantalamessa ofmcap

 

 

De handelingen van de apostelen vertellen dit stuk uit het leven van Paulus:

« Ook het volk liep tegen hen te hoop, waarop de magistraten bevel gaven hun de kleren van het lijf te rukken en hen met roeden te geselen.  Nadat men hun een flink aantal slagen had toegediend, wierp men hen in de gevangenis en gaf opdracht aan de gevangenbewaarder ze streng te bewaken.  Op dit nadrukkelijk bevel zette deze hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok.  Rond middernacht waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof, terwijl de gevangenen naar hen luisteren.  Plotseling kwam er een zo hevige schok, dat de gevangenis beefde op haar fundamenten. Meteen vlogen alle deuren open en sprongen de boeien van alle gevangenen los.. » (Hand. 16, 22-26).

 

Met gescheurde kleren, bedekt met slagen en verwondingen, de voeten geboeid, vragen Paulus en Silas niet aan God om hen ter hulp te komen, maar ze zingen hymnen tot God. Wat een boodschap voor ons, leden van de Katholieke Charismatische Vernieuwing op dit moment! Het voorbeeld van Paulus en Silas nodigt ons uit om de hele discussie rond het coronavirus, minstens tot op Pinksteren opzij te zetten, of toch minstens niet tot het centrum van alles te maken. Laten we de H. Geest niet bedroeven door Hem minder belangrijk (of minder machtig) te achten dan het virus.

 

Meer nog, het voorbeeld van Paulus en Silas nodigt ons uit om hymnen te zingen voor God. Dit kan absurd overkomen en moeilijk om te aanvaarden, zeker voor wie in het eigen lichaam de verwoestende gevolgen ervaart van deze plaag, maar in geloof kunnen we begrijpen dat het mogelijk is. De heilige Paulus verklaart dat: “God in alles het heil bevordert van hen die Hem liefhebben “ (Rom 8, 28). Alles zonder uitzondering, dus ook in de huidige pandemie! De heilige Augustinus legt hiervan de diepe reden uit: « In Zijn extreme goedheid, zal God nooit toestaan dat gelijk welk kwaad ook in Zijn werken aanwezig is, mocht Hij niet machtig en goed genoeg zijn om het goede te halen uit het kwade zelf.” (Enchir., 11,3).

 

We loven God niet voor het kwaad dat de hele mensheid op de knieën krijgt; we loven Hem omdat we zeker zijn dat Hij uit dat kwaad iets goeds zal laten ontluiken, voor ons en voor de wereld. We loven Hem juist omdat we overtuigd zijn dat alles bijdraagt tot het goede van wie God beminnen, en tot alles van wie door God bemind wordt! Ik zeg dat al bevend, want ik weet niet of ik het zal kunnen, maar Gods genade kan het bewerken… en zelfs meer dan dat. In de prediking op Goede Vrijdag in de Sint-Pietersbasiliek, probeerde ik enkele “goede dingen” te identificeren die God nu al aan het bewerken is uit dat kwaad: het ontwaken uit de illusie dat we in staat  zijn onszelf te redden, het solidariteitsgevoel dat ons zelfs tot heldendaden stuwt. Vandaag zou ik er nog aan toevoegen: het ontwaken van het religieus bewustzijn en de nood aan gebed. De buitengewone aandacht voor de daden en de woorden van paus Franciscus, ook buiten de katholieke wereld is daarvan een teken.

Dezelfde heilige Paulus raadde de Thessalonicenzen aan:” Dank de Heer in alles” (1 Thess 5, 18). Lof en dank, doxologie en eucharistie zijn de eerste plicht van de mens naar God toe. De basiszonde van de mensheid, die volgens de apostel de bron is van elke andere zonde, is de weigering van die twee houdingen: “ Deze (mensen) zijn niet te verontschuldigen, want  ofschoon zij God kennen, hebben zij God niet de hem toekomende eer (doxazein)  en dank (eucharistein ) gebracht. ”  (Rom 1, 20-21).

Bijgevolg: het tegendeel van de zonde is niet de deugd, maar de lofprijzing! God prijzen in de huidige dramatische omstandigheden is geloof van de hoogste graad. Na het stillen van de storm heeft Jezus zijn apostelen niet verweten dat ze Hem wakker gemaakt hadden, maar wel hun gebrek aan geloof.

 

Voor ons in de katholieke charismatische vernieuwing is het de gelegenheid terug te keren naar de zuiverste oorsprong van de genadestromen: vanaf het ontstaan scheen het voor de andere christenen een volk te zijn van lofprijzing, alleluja-mensen.

We waren niet alleen. Onze broeders van de Pinkstergemeente hadden dezelfde ervaring. Een van de meest gelezen boeken in de vernieuwing, na  Het kruis en het zwaard  (“The Cross and the Switchblade” van David Wilkerson) was het boek van Merlin Carothers Van de gevangenis naar de lofprijzing. De schrijver beperkte zich niet tot het benadrukken van het belang van de lofprijzing, maar hij bewees – aan de hand van de schriften en ervaring – haar wonderlijke kracht.

 

De grote wonderen van de H. Geest worden niet bekomen als antwoord op onze smekingen, maar als antwoord op onze lofprijzing. Zo lezen we bij de drie jongelingen in het laaiend vuur, dat ze eenstemmig begonnen te zingen, God eerden en zegenden, en een lied zongen waarmee nu, elke zon- en feestdag, de lauden beginnen,: “Gezegend de Heer, de God van onze vaderen…” (Dan 3, 51 en volgende). Het grootste wonder van de lofprijzing geschiedt aan degene die het in praktijk brengt, in het bijzonder tijdens de beproeving. Dit bewijst dat de genade sterker is dan de natuur.

Het mirakel van Paulus en Silas in de cel – en van de drie jongelingen in de vuurhaard – herhaalt zich in velerlei omstandigheden en op vele wijzen: bevrijding van ziekte, drugsverslaving, een gerechtelijke veroordeling, ons eigen verleden… Probeer het om er in te geloven, dat was de raad van de auteur van dit boek aan zijn lezers.

Laten we het virus doen verdrinken in een zee van lofprijzing, of ten minste, proberen we het te doen: zet de doxologie tegenover de pandemie. Laten we ons verenigen met heel de Kerk die in het Gloria van de mis verklaart: “Wij loven U, wij prijzen U, wij aanbidden U, wij verheerlijken U, wij zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.” Er is geen smeking in dit gebed, enkel lofprijzing!

 

Laat ons opnieuw beginnen zingen, in de aanloop naar Pinksteren, met hetzelfde enthousiasme als toen de liederen ons tot tranen toe bewogen bij onze eerste ervaring met de genaden van de Charismatische Vernieuwing: “Alabaré, Alabaré”, “Come and Worship, Royal Piesthood” en zovele andere.

 

Ik zou speciaal dit lied willen aanhalen vanwege zijn actualiteit. Het werd gecomponeerd in 1992 door Don Moen. Het refrein in de originele tekst in het Engels klinkt als volgt:

Oh, God will make a way

Where there seems to be no way

He works in ways we cannot see

He will make a way for me.

 

Een vertaling in het Nederlands kan zijn:

God zal een weg maken

Waar er geen weg schijnt te zijn

Wij zien Zijn wegen niet

Hij zal een weg maken voor mij

 

Niet alleen voor mij, maar voor de hele wereld

 

Samen op Weg februari 2020

Beste zussen en broers,

Beste vrienden van Samen op Weg,

 

Woorden.

Een woord. Het Woord.

Een goed woordje. Woorden gehad.

Valt het u op hoe hetzelfde woord verschillende ladingen dekt, door de schrijfwijze of door een tweede woord?

Wie gebruikt woorden? Wij mensen gebruiken woorden, vinden nieuwe woorden uit, spreken verschillende talen. Het onderscheidt ons van de dieren. Wij zijn geschapen naar het beeld van God, op God gelijkend. Dat uit zich ook in het spreken. Het duurt maar tot vers 3 in Genesis 1: “Toen sprak God.”

De mens mocht alle dieren een naam geven, maar een hulp die bij hem paste vond hij niet. Adam kon wel met God spreken, maar dat is een relatie tussen Schepper en schepsel. Beeld en gelijkenis van God wordt verduidelijkt door de woorden: “man en vrouw schiep Hij hen”. Het is pas in Gen. 2, 23, na de schepping van de vrouw, dat de mens, de man nu, voor het eerst spreekt! “Eindelijk, vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente.” Dat is de Hebreeuwse manier om te zeggen: mijn gelijke, naar ziel en lichaam. Wat een boodschap!

De schepping kwam tot stand door het spreken van God, de relaties tussen mensen begonnen met het spreken van de mens: gejubel vanwege het vinden en ontmoeten van de andere.

Zoals in alles kan de mens woorden gebruiken zowel voor het goede als voor het slechte. We zien dat in het taalgebruik. Wil je een goed woordje voor me doen? Dat is een man van zijn woord. Zij hebben woorden gehad (goede?).

Met woorden kunnen we bemoedigen, opbouwen, veroordelen, breken. Erger nog, de waarheid kan geweld aangedaan worden, en dit is zo erg, dat het één van de tien (ver)(ge)boden is: Vlucht… de achterklap en ’t liegen.

Er is ook het begrip: lippendienst. Of zoals God zegt: “Velen eren mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.”

Wat een verschil met God. In Genesis lezen we al hoe bij elk spreken van God, de Schepping verder groeit, en als God zegt de mens te willen maken, dan gebeurt dat ook. Zo hoorde ik een priester zeggen: “Gods woord doet wat het zegt.” We lezen ook in de bijbel: “Gods woord is sterk en krachtig, het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.” Gods woord is zo actief, dat het de tweede persoon is van de Drievuldigheid.

Johannes die Jezus liefhad, begint zijn evangelie met: ”In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.” Omdat wij ons afkeren van God, is Gods Woord tot bij ons gekomen, in Jezus Christus, als mens. Zo groot is de liefde van God, dat Hij tot ons is gekomen, in alles aan ons gelijk (behalve in de zonde). “En het Woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Niet eens vrijblijvend, Hij heeft al onze zonden op zich genomen.

Paus Franciscus riep de derde zondag door het jaar uit als “Zondag van het Woord.”

Voor ons is het een oproep om minstens elke week aandachtig te luisteren naar het Woord van God in de liturgie, het zelfs mogen eten en daarna nog figuurlijk herkauwen! Een eerste vastenpunt om dit trouw te doen, en als het kan, niet alleen op zondag maar ook even op een weekdag.

Een tweede vastenpuntje kan zijn om ons te bekeren in ons woordgebruik! Meer spreken als er goede dingen te zeggen zijn, mensen danken, bemoedigen, en als er een moeilijke boodschap of een vermaning moet gebracht worden, dit na gebed en met veel liefde doen. Roddelen doen jullie niet, dus ik zeg er verder niets over.

Lieve zussen en broers, Maria-Kefas viert dit jaar dankbaar haar 40-ste verjaardag met verschillende activiteiten, waarop we jullie graag uitnodigen. Wij hopen jullie daar te mogen ontmoeten, waarbij we misschien enkele goede woorden kunnen wisselen!

Voor de mannen verwijs ik tevens naar de website: www.sint-jozefstocht.be voor een deugddoende staptocht van Poperinge naar West-Vleteren op 19 maart, feest van de H. Jozef.

Alain

 

Samen op Weg november 2019

Beste zussen en broers,

Beste vrienden van Samen op Weg,

 

“Pater, ik wil niet naar de hemel gaan!”.

Dit zijn de woorden van een kleine jongen aan de priester die hem catechese gaf. “En waarom niet?” vroeg de priester verwonderd. “Omdat het vervelend is op een wolk te blijven zitten in een blauw kleed, en met een palmtak in de hand Alleluja te zingen gedurende miljoenen jaren!”

Ik moet eerlijk toegeven, op die leeftijd zag ik het ook niet zitten, vooral vanwege die rijstpap die ik toen helemaal niet lustte. Nu wel, dank zij Antoon 😉

Paus Benedictus XVI beaamt in de encycliek “Spe Salvi” dat veel mensen, helaas, het “eindeloos” leven eerder als een veroordeling dan als een geschenk zien; men wil wel zo laat mogelijk sterven, maar voor altijd leven, zou vervelend, en zelfs ondraaglijk zijn.” Oké, de hemel is dan toch beter dan de hel… denken we misschien. Deze lauwheid is wel desastreus voor ons spiritueel leven. De contemplatie van de realiteit van hierboven is vaak de gelegenheid van een diepere ontdekking van God.

(Op onze retraite noemde Michelle Moran trouwens het leven hierna het reële leven, en hier eerder het voorlopige, bijna virtuele leven.)

Wat gaan we dan doen in de hemel? Er staat wat in de catechismus van de katholieke kerk (§1023-1029): “Zij die sterven in de genade en de vriendschap met God zullen God zien van aangezicht tot aangezicht, ze zullen leven met Christus, de H. Maagd Maria, moeder van God, met alle engelen, heiligen en zaligen, en ze zullen in een staat van opperste geluk zijn, definitief.”

In het paradijs zullen we dus God zien, eindelijk. In 1 Kor. 13, 12 lezen we: “Vandaag zien we Hem op een gesluierde manier, als door een spiegel. We zullen God zien, en onszelf. Het zien van God omvat voor de uitverkorene ook de volmaakte kennis van zijn persoonlijk mysterie, zijn eigen ik.”

We zullen daar ook de anderen zien, en we zullen ze herkennen. We zullen onze naasten zien. Op 15 augustus 1698 kreeg de zalige Benoîte Rencurel van Onze Lieve Vrouw van de Laus een visioen van de hemel, en ze zei er ouders te zien, onder andere haar moeder, en andere personen die haar dierbaar waren. Maar we zullen daar ook anderen zien, waarvan we misschien niet dachten hen op die plaats te zien, maar toch zullen we blij zijn hen te ontmoeten. “Het paradijs is de plaats waar de traditionalist en de conservatief elkaar zullen kunnen omarmen, het zegt wat over de almacht van God!” grapt Fabrice Hadjadj in een conferentie over de zaligheid.

Ik citeer Catharina van Sienna: “Telkens een ziel in de hemel aankomt, delen allen in haar geluk en zij deelt in het geluk van allen.” En ook de kleine Teresa: “In de hemel ervaren we geen onverschillige blikken, want alle verkorenen erkennen dat ze de genade aan elkaar te danken hebben, die hun de kroon deed verdienen.”

De vreugde is zo immens dat ze niet in ons komt, maar dat wij in haar treden. Dit begrijpen blijft moeilijk. De catechismus (§1027) geeft dat toe:” Dit mysterie van de zalige eenheid met God en allen die in Christus zijn, overtreft elk begrip en elke voorstelling.” Daarom spreken de Schriften in beelden: leven, licht, vrede, bruiloftsmaal, wijn van het Rijk Gods, huis van de Vader, hemelse Jeruzalem, paradijs: “Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft, voor hen die Hem liefhebben.”

Lieve zussen en broers, het meeste hierboven heb ik voor jullie vertaald uit het weekblad (Famille Chrétienne) omdat het mij uitermate raakte.

Wat mij enorm trof, is dat we onszelf zullen zien, met ons persoonlijk mysterie. Ik denk dat dit een geweldige motivatie geeft om onze persoonlijke gebedstijd een boost te geven, tijd waarin we God ontmoeten, naar Hem luisteren, onszelf beter leren kennen, en zo ons voorbereiden voor die belangrijkste ontmoeting van ons leven.

Liefde is een werkwoord.

Liefde voor God: als we beslissen om dagelijks die gebedstijd aan God te geven, of moet ik zeggen van Hem te ontvangen, dan is meer nog dan de duur van ons gebed, of de kwaliteit ervan, de trouw, die ons dichter bij God en dus ook bij onszelf brengt. De stukjes van je leven die je in gebed aan God besteedt, zal je honderdvoudig terugkrijgen, zelfs nu nog, in ons virtueel, tijdelijk leven 😉

Liefde voor de naaste: hoe meer je naar de hemel verlangt, hoe meer je dit uitstraalt, en zo breng je anderen naar de Heer, een mooier geschenk kan je hen niet geven!

Ik hoop jullie later daar allemaal te mogen ontmoeten, en jullie mij, maar het mag ook eens vroeger, bijvoorbeeld op één van de vele open activiteiten van onze gemeenschap die in 2020 40 jaar wordt, en dit dankbaar zal vieren!

 

Alain

 

Samen op Weg augustus 2019

Beste zussen en broers,

Beste vrienden van Samen op Weg,

In het begin van de zomervakantie mochten Martine en ik gaan spreken over de schoonheid van de Schepping, en hoe deze helpt om de Liefde van de Schepper te herkennen.

De vakantie is een goede tijd om de schepping te beschouwen en om ons te verwonderen over de schoonheid en de grootsheid ervan, en vooral over het feit dat God ons Zijn Schepping schenkt en toevertrouwt.

We lezen dit in Psalm 8.

Eerst de grootheid van God:

Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde;
gelijk Gij uw majesteit doet verschijnen hoog aan de hemel,

Dan onze kleinheid:

Als ik uw hemel zie – het werk van uw vingers, maan en sterren die Gij daar stelde,
wat is dan de mens dat Gij acht op hem slaat, naar het mensenkind omziet?

God heeft grootse plannen voor de mens:

En nochtans geeft Ge hem een haast goddelijke staat; met waardigheid en schoonheid hebt Gij hem gekroond, die Gij heerser maakt over het werk van uw handen.
Want alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd.

De hele psalm is één grote lofprijzing en verwondering, maar wat mij het sterkst opvalt, is de tip voor ons mensen in vers 3:

Uit de mond der kleinen, de kreet van het kind, Uw vermogen bevestigt.

Als wij onze juiste plaats weten, namelijk dat ook wij schepsel zijn, en klein tegenover onze grote God, meer nog: kind (van God), dan roepen we het uit: de kreet van het kind.

Zoals een kind spontaan roept bij schone leuke dingen, zo mogen we Gods wondere daden bezingen. De H. Franciscus heeft dit goed aangevoeld, en dit roepen, bezingen, dat is de lofprijzing.

We loven God, ook voor de werken die Hij vandaag nog altijd doet, “Mijn Vader en Ik werken altijd!” zei Jezus eens.

God is groot en ik ben klein, zondig, machteloos, dat geeft een grote spanning. Maar als ik, Zijn kind, Zijn grootheid, goedheid bezing, uitroep en verkondig, dan is dit de kreet die ontspant en die me dichter bij God brengt.

Lofprijzing heeft op die manier genezende kracht, want ze brengt ontspanning en brengt onze blik in de juiste richting. Weg van onszelf en onze problemen, en hoopvol naar de grote God. Niet zozeer om onze problemen op te lossen, maar om ze in een beter perspectief te plaatsen, in het geloof dat God alles ten goede keert.

Paus Franciscus zegt: ”Hoop is niet een soort naïef optimisme, het is een deur naar de toekomst.”

Door de lofprijzing krijgen we meer en meer inzicht hoe God alles aan ons geeft: Zijn schepping, maar ook het volle leven, voor nu en voor eeuwig. Dit maakt van ons vreugdevolle mensen, het zout der aarde. De wereld heeft dit nodig, ze smacht naar hoop, vreugde, licht in de duisternis.

“Als het donker is, als je in de nacht bent, wat ga je doen?” vraagt de wijze. Ga je klagen, de anderen beschuldigen, ja, zelfs God de schuld geven? Of ga je kaarsen aansteken en op de kandelaar plaatsen?”

Het licht dat je zoekt is al over de wereld gekomen, Christus! Door Hem zijn onze zonden vergeven en zijn we kinderen van God. Dat geeft ons een diepe vreugde, zodat we ondanks lijden en een kruis om te dragen, God kunnen loven en danken.

Alain