Tagarchief: theologie van het lichaam

Samen op Weg mei 2019

Beste zussen en broers,

Beste vrienden van Samen op Weg,

Theorie of ideologie, that’s the question!

Ik heb het hier, zussen en broers over de genderproblematiek. Misschien is het ver van uw bed, en misschien o zo nabij.

Voor mij is deze genderproblematiek een ideologie, dat wil zeggen, een idee, dat men tot een leer wil verheffen, en daarom steevast van een theorie spreekt, al zijn er geen wetenschappelijke bewijzen. Maar hoe ga je dan in zelfs tegen universiteiten?

En kijk, in de Standaard van 11-12 mei lees ik de opinie & analyse van Maarten Boudry, filosoof aan de UGent en ook auteur.

U kan dit artikel doornemen op mijn blog: https://alain2015.wordpress.com/

Het komt erop neer dat hij “bio-ontkenners” (men ontkent dat er van bij de conceptie man-vrouw verschillen zijn) op dezelfde plaats zet als “klimaatontkenners”, en verder stelt dat de gewone burger aan alles ervaart dat man en vrouw verschillen, en ook dat er daar voldoende wetenschappelijke bewijzen van zijn.

Ik citeer: “Bio-ontkenning is geen zaak van gewone burgers, maar van wereldvreemde academici.”

Dank u, Maarten Boudry, en zo kan ik zelf weer gewoon verder met Genesis 1, 27: “En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.” Als man en vrouw, evenwaardig en verschillend, zijn we geroepen om beeld te zijn van het onzichtbare mysterie van de drie-ene God. De H.  Johannes Paulus II heeft dit uitgebreid behandeld in de theologie van het lichaam.

Aangemoedigd door het artikel wil ik nog enkele tips geven in mogelijke confrontaties met de genderideologie. Ik heb de inspiratie gevonden in het boek van Hubert Lelièvre: “La famille face au défi du gender.” (Het gezin en de uitdaging van de gender)

Wat kunnen we doen?

Op de eerste plaats de moed niet verliezen, maar vertrouwen op Christus, de Rots, en leven vanuit Hem, vanuit de H. Geest. Daarom ook geeft Maria-Kefas een vijfweekse over het Leven in de Geest! Zo schreef H. Johannes Paulus II in “Duc in Altum”: “Ga vol hoop. Een nieuw millennium gaat open voor de Kerk als een wijde oceaan, waar je je in waagt, steunend op de Heer.”

Ten tweede ons geweten vormen. Wie u zegt dat alles spontaan, gemakkelijk moet zijn, bedriegt u. Jezus volgen wil zeggen zijn kruis dragen, en de weg is bergop, het vraagt inspanningen, ook om je geweten te vormen, door lectuur, studie,…

Verzorg uw gezinsleven. Jullie, de gezinnen, zijn “Gaudium et Spes” vreugde en hoop; jullie zijn de poorten naar het leven en de liefde. De Kerk is heel dankbaar voor de gezinnen, voor hun “ja” aan het leven. Maak van uw gezin een haard  van licht, van liefde, vergeving, luisterbereidheid en vreugde! Vier elkaar, zoals onlangs moeder werd gevierd. Draag zorg voor uw gebedshoekje en de tafelmomenten. Oh ja! Ook hier is het niet altijd simpel, maar moeilijk gaat ook, hé!

In het gezin is ieder belangrijk, ieder bestaat, en wordt bij zijn (voor)naam genoemd. Vaders, wees niet bang vader te zijn, moeders, wees niet bang moeder te zijn. Neem tijd voor elk kind, een voor een als je de nood voelt, of als ze een signaal geven. De bakens en de sporen voor het verdere leven hebben ze van u nodig.

Lees de “theologie van het Lichaam” van de H. Johannes Paulus II, profetisch antwoord op de ideologie en andere uitdagingen van onze tijd. Het is in het Nederlands vertaald. Benedictus XVI zegt: “Combineer de theologie van het lichaam met die van de Liefde, om de schoonheid, de goedheid en de waarheid van de echtelijke seksualiteit te herontdekken.

Zoek de gelegenheden om op een andere manier te spreken over de liefde en de seksualiteit in de opvoeding van de kinderen. Laat dit niet over aan de officiële instanties alleen. Ik durf hier zeker verwijzen naar de initiatieven van “Jij en Ik, een wonder”, en MFM, de cyclusshow (www.mfm-programma.be).

Laten we in deze materie eensgezind voor elkaar en voor de wereld bidden, om de wijsheid en het vuur van de H. Geest, en hoopvol uitzien op Zijn kracht, nu we op weg zijn naar Pinksteren.

 

Alain

 

De huwelijksrelatie – liturgie van de liefde (Hoofdstuk 6 – einde)

7.      De genade van rust voor het lichaam en vrede van de ziel.

 

“De dienstbode opende de deur,

Ging naar binnen en zag dat beiden sliepen.” (Tobit 8, 13)

“Mijnlief is als een zakje mirre,

Dat rust tussen mijn borsten.” (Hoogl. 1, 13)

 

De volgende tekst van de H. Paus Johannes Paulus II herinnert ons de Bijbelse antropologie: de mens is een eengemaakt wezen. De echtelijke liefde heeft een weerslag op heel zijn persoon, lichaam en ziel.

 

“Omdat de mens een geïncarneerde geest is, dat wil zeggen een ziel die zich door het lichaam uitdrukt, en een lichaam bezield door een onsterfelijke geest, is hij geroepen tot de liefde in zijn gehele wezen. De liefde omarmt ook het menselijk lichaam, en het lichaam neemt deel aan de spirituele liefde.” (De taken van het christelijk gezin, apostolische exhortatie van Johannes Paulus II).

 

Heel natuurlijke gedragingen zoals lachen  zijn nu voorwerp van wetenschappelijke studies. De geleerde besluiten van de onderzoekers zeggen wat de volkswijsheid al lang weet: “Dat doet deugd!” Zo gaat het ook met de psychologische en fysiologische effecten van de seksuele activiteit.

Naast de spirituele genaden die hiervoor reeds aangehaald werden, is bewezen  dat een hechte liefdesrelatie (niet de seksuele slippertjes) een positief effect heeft op de gezondheid! “De natuur is goed gemaakt” zullen sommigen zeggen. Maar de christenen zien iets anders: de Schepper van de natuur, van haar wetten en haar ritmes heeft een welwillende blik op deze wereld: “God bezag al wat hij gedaan had, het was zeer goed.” (Gen. 1, 31)

Het heeft de Heer, God van de Liefde, behaagd dat de liefdesdaad samen gaat met fysisch genot en fysiologische weldaden.

De seksuele daad kalmeert de angst dankzij de hormonen van het genot, geproduceerd door de hersenen: serotonine en dopamine die het organisme stimuleren en stress verzachten. De seksuele relatie neemt spierspanningen weg, ontspant het zenuwstelsel, en brengt geest en lichaam tot rust. Dit brengt nog gevolgen met zich mee op andere vlakken door de relationele spanningen te verminderen. De ervaringen van koppels bevestigen dit vaak: “Mijn echtgenoot (echtgenote) is leefbaarder, minder gespannen…”

We moeten God danken voor de fijngevoeligheid van zijn liefde, die zorg draagt voor ziel en lichaam en ons eraan herinnert dat we onlosmakelijk lichaam en ziel zijn. Geen geest alleen (zoals de engelen). Geen materieel lichaam alleen (zoals de dieren). Vergeten we deze zegswijze niet die ons beschermt tegen elke neiging om te spiritualiseren en de incarnatie te relativeren.

“Wie de engel speelt (door zuiver geestelijk te willen beminnen) is niet beter dan het beest (door als een dier te beminnen, enkel fysisch).  We willen dit hoofdstuk afsluiten met een mooi dankbetuiging voor het christelijk huwelijk, uitgedrukt door een kerkvader, Tertullianus, uit de II-de en III-de eeuw:

 

KADER

 

“Waar vind ik de kracht om met voldoening het geluk van het huwelijk te beschrijven zoals de Kerk ze ziet, die het offer bevestigt, de zegening bezegelt; de engelen roepen het uit, de hemelse Vader bevestigt… Wat een koppel, als dat van twee christenen, verenigd door een zelfde hoop, een zelfde verlangen, een zelfde discipline, een zelfde dienstwerk! Twee kinderen van een zelfde vader, dienaars van een zelfde meester; niets scheidt hen, noch in de geest, noch in het vlees; integendeel, ze zijn waarlijk twee in één vlees. Daar waar het vlees één is, daar is ook de geest één.”

Ad uxorem

Geciteerd door Johannes Paulus II  in de Apostolische Exhortatie:

De taken van het christelijk gezin

 

EINDE KADER

 

Wat bent U goed, Heer

De huwelijksrelatie – liturgie van de liefde (vervolg hoofdstuk 4)

4. Een dialoog die kan teruggrijpen naar de rijkdom en de verscheidenheid van de taal van de liefde.

Grote kunstenaars zoals Michelangelo drukken zich op een geniale manier uit doorheen zeer verschillende kunstvormen: schilderen, beeldhouwen en zelfs architectuur. Een creatieve geest kan verschillende uitingsvormen gebruiken om te communiceren. Dat is wat God doet als Hij zich in de Bijbel uitdrukt. Hij gebruikt een grote diversiteit aan literaire genres: historische verhalen en wetteksten,

gedichten en spreuken, brieven en sprookjes,… de woordenschat van de liefde van God is zeer rijk. Hij omvat een grote waaier aan uitdrukkingsmiddelen.

Ook de Kerk toont een grote creativiteit om haar liefde tot God uit te drukken . De christelijke kunst getuigt daarvan doorheen de eeuwen in de verschillende culturen: de architectuur van de gotische kathedralen, de poëzie van de H. Johannes van het Kruis, theater van Claudel, schilderingen van Fra Angelico, de heilige muziek van Bach, de romans van Bernanos, enz.

Ook als koppel worden we uitgenodigd om gebruik te maken van een rijke woordenschat wanneer we delen met elkaar. Sociologen hebben studies gemaakt over het taalgebruik in achtergestelde buurten. Het schijnt dat mensen uit de vierde wereld maar over een beperkte waaier van woorden beschikken. Dat benadeelt de intellectuele reflectie van jongeren op school en marginaliseert hen in de sociale relaties.

Leraren stellen vast dat men moeilijk een klassiek theaterstuk kan bespreken enkel met de uitdrukkingen: “Het is reuze, zero of mega cool!” Hoe rijker de woordenschat, hoe beter men schakeringen en complexiteit van ideeën, gevoelens en emoties kan uitdrukken.

Het koppel dat enkel beschikt over de seksuele daad om de tederheid uit te drukken is een analfabeet van de liefde. Het lijkt een gitarist te zijn die slechts één snaar bespeelt. De seksuele omgang is slechts één taalvorm binnen de liefde. Het menselijk lichaam beschikt over een grote rijkdom en diversiteit om te communiceren: een tedere blik, of een vriendelijk woord kan ons diep raken.

De pedofiliezaken waarschuwen ons voor seksueel misbruik. Het is een verschrikkelijke perversie die iets dieps raakt: het vertrouwen in de andere en de eerbied voor het lichaam. De schandalen in dat domein zijn des te erger omdat ze wantrouwen wekken in normale affectieve gedragingen, want fysiek contact is belangrijk opdat een kind zich echt geliefd voelt. Het volstaat niet dat het enkel met het intellectueel besef leeft dat zijn ouders hem liefhebben “vermits ze zich uitsloven om hem op te voeden”. Het heeft een zuiver fysiek contact nodig: op, de knieën genomen worden, omhelst, geknuffeld worden, enz.

De opvoeding van weleer kon heel beschroomd zijn. In nogal wat sociale middens is men niet gewoon elkaar aan te raken. Het fysieke contact, zelfs tussen echtgenoten, kan, om culturele redenen, een gevoel veroorzaken van schaamte of onwennigheid.

We worden uitgenodigd om de talen van de menselijke liefde te leren: het gelaat strelen, een hand door de haren te brengen, omarmen… Al die tekenen van tederheid in het dagelijkse leven, soms terloops, zijn zo vele boodschappen van liefde die hart en lichaam ertoe neigen zich totaal te geven in de seksuele daad.

De huwelijksrelatie – liturgie van de liefde (begin hoofdstuk 4)

DE VOORBEREIDING VAN DE GAVEN

De Gave van God komt op het moment van de consecratie en wordt door de gelovigen onthaald in de communie. Het topmoment van de liturgische viering wordt voorafgegaan door “de voorbereiding van de gaven” ook offergang genoemd.

De pedagogie van de Kerk is dezelfde: er moet tijd genomen worden om zich voor te bereiden voor een sterk belevingsmoment. Het Paasfeest wordt voorbereid door de Vasten, Kerstmis door de Advent, het huwelijk door de verloving enz. Op zon- en feestdagen worden die voorbereidingsmomenten nog benadrukt door de gaven in processie aan te bieden. Ik heb de diepe betekenis van deze rite beter begrepen tijdens een Afrikaanse misviering. Van achteraan de kerk kwamen gelovigen in processie zingend en dansend naar voor. Het was een mooie processie, vreugdevol en tevens waardig. De vrouwen, gekleed in kleurrijke gewaden, brachten plechtig de offergaven, in de huwelijkse symboliek van

de mis: “Bruiloftsfeest van het Lam”. De Kerk-bruid heeft zich opgemaakt voor de liefdesafspraak met de Geliefde Christus.

“en ik zag de heilige stad… ze maakte zich mooi, als een jonge bruid, opgesmukt voor haar bruidegom.” (Openb. 21, 2)

De priester die Christus vertegenwoordigt, stond in het koor, ontving het brood en de wijn, en bracht het dan dansend naar het altaar.

“De Heer uw God staat midden onder u […]

Hij jubelt van vreugde voor u,

Hij zal u vernieuwen door zijn liefde;

Hij zal dansen voor u met vreugdekreten,

Zoals op de feestdagen van weleer.” (Sef. 3, 17-18)

De symboliek van de Congolese ritus draagt een lichtende boodschap mee. De liturgische actoren (Leken en priesters) hebben verschillende functies, die nodig zijn om de ontmoeting in het huwelijk te betekenen.

Eens aan het altaar, zegt de voorganger: “Gij zijt gezegend, God van het heelal, gij die ons het brood geeft, vrucht van de aarde en van het werk van de mensen; wij bieden het u aan: het zal het brood van leven worden.”

De gaven worden uitgewisseld in een sfeer van dankzegging (het zegeningsgebed): God geeft Zijn schepping aan de mensen opdat zij zouden leven. De mens offert aan God de vruchten van zijn arbeid. De Eucharistie, het hoogtepunt van gebed en christelijk leven, toont zich als de ontmoeting van twee gaven: God en de mens geven zich aan elkaar.

  1. De zelfgave is bouwsteen van de liefde

Het uitwisselen van geschenken is een constante  die men in alle culturen terugvindt. Wanneer twee mensen een verbintenis aangaan in het huwelijk, horen daar steeds geschenken bij. Het zit in onze natuur: wij houden van geschenken! Zie maar hoe kinderen met ongeduld wachten op de cadeaus met Kerstmis.

Ze vergeten zou een drama zijn. Geldt dit  enkel voor kinderen? Neen, natuurlijk niet! Om u te overtuigen stel ik aan de heren volgende experiment voor : vergeet eens de verjaardag van uw echtgenote te vieren. Ge zult geen verduidelijking nodig hebben om het cultureel antropologisch belang van geschenken  vast te stellen! In onze echtpaar relatie mogen we de taal van  de geschenken niet vergeten. Niets is beter om de vlam van de liefde nieuw leven in te blazen.

  1. Geven is een liefdesverklaring

Wanneer we een tastbaar geschenk geven (aan de echtgenoot, het kind, de vriend) , geven we ook  een liefdesboodschap. Liefhebben, is het welzijn van de andere willen; en zo verduidelijkt het geschenk de intentie om plezier te doen. Het is zeggen: “Ik dacht aan jou; je bent belangrijk voor mij, ik ben blij je vreugde te geven.” Daarom juist leren we onze kinderen “echte geschenken” te geven. We maken  geen gebruik van de verjaardag van een vriendje om zich te ontdoen van speelgoed dat niet meer gebruikt wordt. Dat is de zin van het geven bederven.

We maken ook geen gebruik van het feest van de andere om zichzelf een geschenk te geven. Wanneer  de vrouw niet van voetbal houdt, is het niet zo smaakvol  om haar een verzamelwerk van de mooiste goals van de Rode Duivels cadeau te doen!

De gave van het voorwerp verwijst naar de zelfgave. Het voorwerp is symbool van de persoon. Jongeren voelen dit spontaan aan, wanneer ze,  op het einde van de zomer, als het afscheid van de vakantieliefdes nadert, voorwerpen gaan  uitwisselen (T-shirt, sjaal, CD…) Het voorwerp wordt gedenkteken van de relatie; het zegt: “Je zal aan mij denken als je het ziet.” Ouders verstaan moeilijk hoe hun tiener uren op zijn kamer verblijft, in een zoete melancholie, de ogen gericht op het geschenk van de geliefde. Met een groot gebrek aan romantisme, oordelen de ouders dat dit het “terug naar school” niet bevordert.

De huwelijksrelatie – Liturgie van de liefde (einde hoofdstuk 3)

  1. Beminnen is luisteren.

Soms gaan we na de mis wat beschaamd buiten, omdat we de schriftteksten die gelezen werden niet meer weten. We hebben niets onthouden, want we hebben slecht geluisterd. Of liever, we luisterden naar onze zorgen, onze bezigheden, onze problemen die opgelost moeten worden. We kunnen niet tezelfdertijd naar onszelf luisteren en uit onszelf treden om naar de andere te luisteren… Juist daarom waarschijnlijk roept de diaken, in de oosterse liturgie het volk op: “Wijsheid, wees aandachtig!”

Priester Jacques Marin schreef een heel mooi boekje voor de koppels: “Aimer c’est pardonner” (Liefhebben is vergeven) (Edition des Béatitudes 1990).Hij zegt mij ook dat hij heel gemakkelijk een ander boekje zou kunnen schrijven: “Aimer, c’est écouter” (Liefhebben is luisteren). De echte dialoog bestaat er niet alleen in zijn ideeën en gevoelens te delen, maar ook naar de andere te luisteren. We kennen die karikaturen waar de vrouw in het lang en in het breed haar dag vertelt aan haar man, die intussen de krant leest of TV kijkt. Om de dertig seconden geeft hij dan een goedkeurend gemompel om de indruk te wekken dat hij het gesprek volgt…

Luisteren vraagt aandacht voor de andere, voor wat die zegt, en voelt.

De mannen mogen op dit gebied soms een inspanning doen. De vrouw spreekt vooral om een binding te maken met haar toehoorder. Haar woord staat in dienst van de relatie. De man drukt zich eerst en vooral uit om een informatie te geven; zijn gevoelens en emoties uitspreken is voor hem niet vanzelfsprekend. Het is nodig dat hij zich herinnert dat in het verhaal van de Schepping, het eerste menselijke woord werd uitgesproken door de man Adam voor Eva.

De verwondering voor de vrouw, gave van God aan de man, drukt zich uit in een roep van bewondering: ”Eindelijk, been van mijn gebeente, en vlees van mijn vlees!” (Gen 2, 23) Het is de vrouw die het spreken van de man tot stand brengt!

De vreugde van de mens Adam openbaart zich voor haar die zowel op hem gelijkt, deel van hemzelf, “been van mijn gebeente”, als verschilt. Zonder haar, verduurt Adam de eenzaamheid, hij ervaart een gemis dat hem belet zichzelf te vervullen. Dit oorspronkelijk woord van de man, geeft geen informatie, maar drukt een diep gevoel uit.

De Bijbelse uitdrukking: “Ze worden één vlees” (Gen 2, 24) benoemt de herstelling van de eenheid van het menselijk wezen. De totaliteit van de mens, man en vrouw, wordt teruggevonden in de vereniging van de verschillen. Een verliefde dialoog bereidt deze vereniging van de lichamen, want het is reeds de plaats van de eenheid, door het woord, van de verschillen tussen man en vrouw.

In dit domein van de communicatie, moeten we rekening houden met de psychologische verschillen tussen man en vrouw.

De echtgenoot die een sterk seksueel verlangen voelt naar zijn vrouw, houdt ervan dat zijn verlangen snel bevredigd wordt. Deze seksuele nood, die diep in zijn mannelijke psychologie is ingeschreven, toont zich vaak als een “schreeuw van het lichaam”. Zo zou een man sneller gaan over de liturgie van het woord om zonder dralen te komen tot de volledige eenheid van de lichamen…

Zij, de vrouw, houdt veel van de liturgie van het Woord! Zij wil dat belangrijk moment niet verprutsen. Het geeft haar de kans, haar gevoelens uit te drukken en haar emoties te tonen, ze weet zich beluisterd, onthaald. Zij is gelukkig haar man te horen spreken over zichzelf. Zij waardeert die momenten van intimiteit, waar haar geliefde zich durft geven, door zijn hart te openen, en niet zijn ideeën, maar zijn diepere gevoelens te delen. Voor de vrouw richt het seksueel verlangen zich eerder op het domein van de affectiviteit, d.w.z. de gevoelens en de emoties. Als ze zich door haar echtgenoot begrepen weet, zal ze naar een grotere eenheid met hem verlangen door zich fysiek met hem te verenigen, en zo “één lichaam” te worden. Maar deze eenheid zal niet gewenst zijn als ze niet voorafgegaan is door een gevoel van affectieve nabijheid.

Met veel nuance en delicatesse drukt een huwelijksconsulent het zo uit: “De man is als een “benzinemotor” – hij start onmiddellijk… de vrouw eerder een “dieselmotor”, zij heeft voorverwarming nodig”. Met deze poëtische perceptie begrijpen we beter de schoonheid van de verschillen’

EENHEID VAN DE GEESTEN EN EENHEID VAN DE LICHAMEN

In dit hoofdstuk, gewijd aan de dialoog met God en de echtgenoot of echtgenote, kunnen we het koppelgebed niet achterwege laten. Dit is een uitgelezen plaats van de dialoog van het koppel met zijn Heer. Dit gebed dat de koppels samen bidden geeft het koppel een diepe geestelijke eenheid. Deze eenheid van de geesten bevloeit de eenheid van de lichamen heel positief. Er is in de Bijbel een heel mooi koppelgebed, dat van Tobias en van Sara, die zich samen tot God richten, vooraleer zich te verenigen op hun huwelijksnacht.

“Tobias kwam van het bed overeind en zei: “Sta op, zuster, laten we bidden dat de Heer zich over ons ontferme.” En Tobias bad; “Gezegend zijt Gij, God van onze vaderen, en gezegend is uw heilige en heerlijke naam door de eeuwen heen. Mogen de hemelen en alle schepselen U prijzen. Gij hebt Adam gemaakt, en hem Eva, zijn vrouw tot hulp en stut gegeven. Uit hen is het menselijk geslacht voortgekomen. Gij hebt gezegd: Het is niet goed dat de mens alleen is, laten we een hulp voor hem maken die bij hem past. Welnu Heer, als mijn zuster hier tot mij neem, ga ik geen ongeoorloofde verbinding aan, maar ben ik trouw aan uw wet. Betoon mij uw barmhartigheid en laat mij aan haar zijde oud worden.” En Sara zei: “Amen” Daarop brachten zij samen de nacht door.” (Tobit 8, 4b-8)

 

Brief aan jonge koppels nr. 10

Beste vrienden,
Onze liefde voeden met de positieve blik, onze liefde zeggen aan de andere, en tonen doorheen kleine attenties, dat moeten we echt leren doen, dag na dag. Maar het lukt ons niet altijd, erger nog, soms zeggen we zaken die kwetsen, of doen we iets zonder met de andere rekening te houden.
Het is zelfs zo dat de persoon van wie wij het meeste houden, ons het meest kan kwetsen. Want als een vreemde ons negeert of minacht of iets verwijt, dan kunnen we dat wel achter ons laten, want wat weet die over ons? Maar de geliefde die ons verwijt of kwetst, dat kan heel diep gaan.
Sommigen denken dit met de mantel van de liefde te kunnen bedekken, of dat de tijd het zal helen. Wel, dat is niet zo. Bij een volgend incident, kan de opgekropte woede plots weer naar boven komen, en de factuur daarvan wordt dubbel en dik gepresenteerd!
Er zijn mannen die veel belang hechten aan het uitzicht van hun auto, en ze dan wekelijks grondig wassen en zelfs blinkend oppoetsen. Elk vuiltje, elk krasje moet eruit. Wie, zoals ik, zijn auto slechts sporadisch wast, juist voor de keuring, of voor een feest, of omdat vrouwlief het vraagt, merkt na verloop van tijd dat bepaalde vlekken niet zomaar meer verdwijnen. Dat is hetzelfde voor onze relatie. De spatjes, de krassen, ze moeten weg, anders gaan ze meer en meer wegen en de vreugde sluipt geleidelijk weg.
Gelukkig is er een schitterend reinigingsmiddel en dat is de vergeving in het echtpaar. Als je in liefde tekort schiet, als je weet of ervaart dat je de andere pijn hebt gedaan, vraag hem of haar dan om vergeving. Dat is geen vernedering, integendeel, het is grootmoedig! Ik bedoel, het is een teken van moed en het maakt je groot in de liefde. Als je het echt meent, zal de andere je dat gaarne vergeven, en je relatie groeit zelfs, het is het enige wasmiddel dat nog beter maakt!
Het moet gemeend zijn, een vluchtig “sorry!”, soms zelfs op geërgerde toon zal het zeker niet maken. Maar een momentje de andere aankijken, eventueel zeggen waarover het gaat en dan vergiffenis vragen of gewoon, maar gemeend “sorry” zeggen, is een mooi voorbeeld van echte communicatie, gevolgd door een teder moment van verzoening.
Het is ook belangrijk je niet te vergoelijken, of zogenaamde verzachtende omstandigheden in te roepen, tot zelfs een andere gedeeltelijk de schuld te geven. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen, vraag vergiffenis en je krijgt heel wat terug. Het is ook hierin dat je beeld wordt van God die de barmhartigheid zelf is. Voor christelijk gehuwde paren heeft deze houding van voortdurende verzoening een grote dimensie, want ze is goddelijk.
Een mooie praktijk is het om elke avond, bij het slapen gaan, eventjes je dag te overlopen, en dan vergiffenis te vragen voor wat minder was, en de andere nog eens te zeggen: “Ik hou van je”.
Ik weet uit ervaring dat de eerste stap naar vergiffenis vragen wat moeilijk is. Maar eens je het gedaan hebt, is de vreugde om de verzoening zó, dat het de volgende keren al heel wat gemakkelijker gaat. Het is daarom ook goed om het te oefenen voor kleinere zaken, als het dan werkelijk nodig wordt, zal het gemakkelijker zijn. Kortom: gewoon DOEN!

Alain

Brieven aan jonge koppels nr. 9

Beste vrienden,
In vorige brief spraken we over de positieve, de liefdevolle blik. Deze voedt onze liefde voor de andere. Iets anders nu is onze liefde aan de andere zeggen, door tekens te geven, die de andere duidelijk maken dat we hem (of haar) graag zien.
Het schijnt dat er mannen zijn, die op de trouwdag hun liefde aan hun bruidje beloven, in goede en kwade dagen, en het zijn trouwe mannen, ze menen het, voor altijd, en ze gaan ervan uit dat hun vrouwtje dat voor goed heeft gehoord. Ze vinden het absoluut niet nodig om dat nog te herhalen. Wat gezegd is, is gezegd.
OKÉ, dit is een karikatuur, zo’n man heb ik nog niet vaak ontmoet, denk ik, maar onze vrouwen hebben veel meer nood aan uitingen van liefde, dan manlief meestal vermoedt.
Daarom wil ik het in deze brief hebben over de kleine attenties. Dit woord heeft een dubbele betekenis: eerst gaat het over aandacht. Je hebt aandacht voor je geliefde, je luistert naar hem of haar, en als je iets verneemt dat de andere plezier kan doen, dan prent je dat in je geheugen. Dat kan een voorwerp zijn, handig om te knutselen, te koken, te gebruiken, of een sieraad, of een kledingstuk, of wat tijd voor een gesprekje, een wandeling, een tripje, hulp bij het huishouden, enz.
Het eerste woord: klein, is belangrijk. Het is namelijk zo dat je het zeer regelmatig moet kunnen doen, ik denk zelfs dat je elke dag een attentie mag hebben voor die persoon dat je het meest bemint hier op aarde! Vandaag dit, morgen dat, en zo weet de geliefde elke dag opnieuw hoe veel je van hem of haar houdt!
Vrouwen zijn hier heel gevoelig voor en het is een heel krachtig instrument dat je aan boord moet hebben!
Ik wil hierbij enkele tips geven om aan te geven hoe het kan, maar het zijn vooral de attenties die je zelf in jouw koppel uitvindt en doet, die het verschil maken in jullie relatie.
Zo weet ik dat Martine (mijn echtgenote) veel boodschappen met de fiets doet, hier in Gent is dat de beste oplossing, maar dat ze een hekel heeft aan het oppompen van haar banden. Ik test regelmatig eens de banden van de fiets, en zo nodig, pomp ik die weer bij. Gegarandeerd denkt ze aan mij tijdens de hele rit (na de pompbeurt).
Onze vuilnisbak is zo’n kanjer van 200 liter op wielen. Deze dan op straat zetten op de juiste data, is iets dat ik ook al deed voor ik naar mijn werk vertrok. Ze kon daar op rekenen, en ze getuigt daar soms van, hoeveel dit haar helpt, ook omdat ze weet dat ik dan aan haar heb gedacht. Geen romantische job, maar een teken van attentie.
Als ik nog werkte, maakte Martine meestal mijn brooddoos gereed, en er was dikwijls een kleine attentie bij: een cha-cha (ben ik verzot op), een praline of een kort liefdesbriefje.
Telkens zijn dat boodschapjes dat we elkaar graag zien, maar ze hebben ook de eigenschap die liefde nog te versterken. En als we dan eens elkaar zeggen: “Ik hou van je”, dan klinkt dat echt.
Ook hier wil ik zeggen: ga ervoor, GO!

Alain

Brieven aan jonge koppels nr. 8

Beste vrienden,
Liefde is blind.
Dat zeggen mensen als iemand verliefd wordt. Zij bedoelen daarmee dat niemand volmaakt is, maar dat de pas verliefde daar geen ogen en oren naar heeft! Hij ziet enkel veel goede dingen bij de andere, en is verbaasd of zelfs boos omdat vrienden en vooral zijn ouders daar blind voor zijn. Wie is nu blind?
“Zo grappig dat Jan is, hij brengt mij altijd aan het lachen.” “Mieke is zo mooi als ze lacht, en ze is beeldig in haar nieuw kleedje!” “Jan heeft me weer verrast met zo’n fijn cadeautje, zelf gemaakt dan nog!” “Mieke is zo slim, en organiseren dat ze kan, alles was weer tot in de puntjes geregeld.”
“Komaan Jan, kan je dan nooit eens ernstig zijn?” “Zeg Mieke, weeral een nieuw rokje, moet dat nu echt?” “Zeg, jan, waar blijf je altijd zo lang? Weeral aan het bricoleren, er zijn nog wat andere dingen te regelen hoor!” “Pfff, ze weet het weeral beter, en alles is zo maniakaal geregeld; onverwachte dingen, daar moet ik niet op rekenen.”
Kijk, kijk! Waar ze als verliefden allemaal oog voor hadden, is dat dan verdwenen, weg? Is de verliefdheid voorbij? Zijn ze nu inderdaad blind voor al die leuke dingen van weleer?
Welneen, het is niet gedaan, maar er moet een nieuwe stap gezet worden. Door de gewoonte is de blik wat afgestompt en focust nu plots op zaken die ons minder liggen, op gebreken die we vroeger niet (wilden) zien?
De stap die moet gezet worden, dat is een positieve bril opzetten, zelfs met verschillende focussen. De eerste focus is gewoon die van de verliefde, om de mooie dingen van het begin terug te zien, want ze zijn niet weg, maar je kijkt ernaast.
De tweede focus, is die van de liefde. De liefde die de ander ziet zoals hij is, met zijn talenten, zijn eigenaardigheden, zijn gebreken. En liefde neemt dan een beslissing: namelijk om van die andere te houden, zonder hem of haar te willen veranderen.
Dat is het verschil tussen verliefdheid en liefde. Verliefdheid is een gevoel, en dat is goed hoor, want het richt u naar een persoon om lief te hebben. En de liefde is een daad, een beslissing. Liefde is een werkwoord, om samen een heel mooi avontuur te beleven! In het beeld van het bootje is dat: niet meer met de stroming mee dobberen, maar roeien om je doel te bereiken.
Maar hoe doe je dat? Wel je beslist om dagelijks iets positiefs te zien in die andere, in wat hij of zij is, of zegt, of doet, voor jou of voor anderen. Het is een goede praktijk om ’s avonds je dag eens te overschouwen, en zo iets positiefs te vinden.
Misschien schijnt je dat onnatuurlijk? Welja, stroomopwaarts, dat gaat niet vanzelf, je moet er een inspanning voor doen, en volhouden. Maar het loont, en eens het gewoonte wordt, zal je zelfs regelmatig de verliefdheid weer ervaren, beloofd!
Zo hoor je eens een vriendin over haar man klagen die zijn kleren overal laat slingeren, en de vuile was zomaar op de grond ploft. En dan besef je plots hoe jouw lieveling dat heel gewoon altijd netjes deed. Nu pas zie je het, en het verwarmt je hart. Zeg het hem: dank je, schat, voor je orde.
Als man heb ik vaak ervaren hoe precies Martine weet wat ik graag lees of eet of doe, en zo heb ik beseft hoe goed ze kan luisteren.
Aan de slag dus, bekeer je blik, beslis nu dat je dit dagelijks doet. Als het eens moeilijk is, vraag dan aan God je hierin te helpen, dat is ook een genade die aan het huwelijkssacrament vasthangt. Je zal versteld staan hoeveel dit kan veranderen.
Misschien vind je dat je al een positieve blik hebt, en dat die niet moet veranderen. Schitterend, proficiat, doe zo voort.
Alain

Brieven aan jonge koppels nr. 7

Beste vrienden,
Vooraleer verder te gaan, wil ik de eerste zes brieven even resumeren.
In de eerste brief gaf ik het beeld van het huwelijksbootje, waarmee we allemaal op weg zijn, naar onze bestemming. Deze bestemming is nog vaag, maar het is ons geluk, en we hebben middelen aan boord om de koers te bepalen, en andere bootjes in de buurt. We zijn niet alleen.

In de tweede brief bleek dat het belangrijk is om regelmatig de tijd te nemen om te controleren of we nog wel goed varen, niet alleen de richting, de koers, maar ook het welzijn van de bemanning! Regelmatig samen tijd nemen voor elkaar is een bouwsteen van uw geluk.

In de derde brief beseffen we dat dit huwelijk een roeping is vanwege God. Jullie zijn geroepen om juist dank zij het huwelijk, door de dagelijkse trouw aan elkaar in de kleine, materiele dingen gelukkig, heilig te worden.

In de vierde brief zien we hoe God de mens schept, naar Zijn beeld en gelijkenis. De mens is eerst alleen, om te ervaren dat hij een persoon is, geschapen voor de gave, de zelfgave. Hij ervaart dit door de oorspronkelijke eenzaamheid, en er groeit een groot verlangen in hem om zich te kunnen geven, zoals God zich geeft, maar hij vindt even geen wezen dat bij hem past.

In de vijfde brief lezen we dat God de vrouw schept en dat de mens uitzinnig van vreugde is, want nu zal hij zich kunnen geven. De gave, de zelfgave maakt ons gelukkig, het is onze roeping. Daarom moet de JA ook totaal zijn, exclusief, in volle respect voor de andere.

In de zesde brief lezen we het belang van het lichaam. Onze wederzijdse liefde is spiritueel, jazeker, maar ook en vooral geïncarneerd, dus met ons lichaam. Ons lichaam definieert de persoon. Ons lichaam is mooi, maar onze blik moet sinds de erfzonde weer juist worden.

Tot hier waren we gekomen, en in de volgende brieven gaan we zoeken hoe we dit nu concreet maken.
Hoe werken we eraan, met tips van de Samen op Weg weekends, en wat kunnen we over onszelf leren om beter naar de andere te kunnen gaan.

Alain

Brief aan jonge koppels nr. 6

Beste vrienden,
Zij waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij voelden geen schaamte voor elkaar.
Zo eindigt het tweede scheppingsverhaal, bijna laconiek. Het staat er echter niet zo maar, het is vol betekenis.
Naakt zijn wil hier zeggen zoals ze zijn, transparant, rustig, vertrouwend op de liefdevolle blik van de andere. Blik op de persoon, zoals we al zagen in de vorige brief: fysisch, psychisch enz. … De man kijkt naar de vrouw, ziet hoe zij in haar lichaam onthalend is, zorgend, mooi. De vrouw ziet de man, gericht naar de gave, zijn kracht, beschermend. Zij weten dat ze zich aan elkaar kunnen geven, aanvullend, complementair, gelijkwaardig, en vooral, in de eenheid, de communie als beeld van God! Dat is voor hen de seksualiteit, en dus hebben ze geen schaamte voor elkaar.
Hun blik is naar God gericht en ze zien hoe mooi ze zijn als beeld van Hem. Maar dan komt de bekoring om te zijn als God, i.p.v. beeld van Hem, en zetten ze de stap naar de verboden vrucht. Ze willen niet afhangen van God, Zijn geschenk wordt afgewezen, en zij, en ook wij zijn het zicht verloren op dat beeld. We zien nog slechts de seksualiteit in het kader van de voortplanting, dus zoals de dieren, en we schamen ons.
Is dat niet erg? Waarvoor dienen al die mooie dingen over ons lichaam, als het toch verloren is?
Blijven we even bij het beeld van de pottenbakker, God die de mens boetseerde uit klei. De pot is gebroken, maar God neemt daar geen vrede mee. Hij bedenkt een herstelling die nog beter is, maar het zal wat tijd nemen. Zijn Zoon zal die herstelling op zich nemen.
Johannes Paulus zegt ook dat de kennis van de mens van het begin, inderdaad door de erfzonde is uitgewist, maar dat er heel diep in ons toch een verre echo is van onze oorspronkelijke schepping. Door Zijn dood en verrijzenis, heeft Jezus gezorgd dat wij de H. Geest kunnen ontvangen, en zo wordt ons lichaam, tempel van de H. Geest! Kijk, opnieuw krijgt ons lichaam een hogere waarde.
Bidden, dat is spreken met God, maar ook luisteren naar Hem, in de stilte luisteren naar de H. Geest die in ons hart woont, en die ons, Jezus heeft het ons belooft, alles zal meedelen wat we nodig hebben.
Onze lichamen zijn niet veranderd door de erfzonde, het is onze blik die vertroebeld is. Het komt er dus op aan onze blik naar onszelf, naar de andere te bekeren.
Misschien vinden we ons lichaam niet zo formidabel, in vergelijking met enkele filmsterren. Maar we moeten geen filmster zijn om beeld van God te zijn. Het is door de gave van onszelf dat we mooi worden. Wij doen dat met het lichaam zoals we het gekregen hebben. Dat aanvaarden, ook al hebben we een te grote neus, of flaporen, of … en God danken voor wie we zijn, is al een eerste bekering. We aanvaarden weer dat we door Hem zijn geschapen in plaats van zelf god te willen zijn.
Als echtpaar is het een levenswerk om elkaar zo te zien: transparant, rustig, vertrouwend op de blik van de andere. Het is vallen en opstaan, maar Jezus onze Redder, medepassagier in ons bootje, wil ons helpen.
We zullen verder zien hoe dit kan.
Alain